Privacybeleid

Tonny Plas BV gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Tonny Plas BV diensten en producten. In dit privacy statement staat beschreven hoe we omgaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging.

1. Algemeen

Tonny Plas BV:

  • gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Tonny Plas BV diensten en producten
    verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Tonny Plas BV aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren
  • bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Tonny Plas BV deze verzamelt of verwerkt
  • neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geleden privacy wetgeving in acht
    hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar mail[at]tonnyplas.nl

2. Cookies
Tonny Plas BV maakt op haar website en de websites die zij aanbiedt gebruik van functionele cookies. Zonder deze cookies is het gebruik van de site niet (goed) mogelijk.
Daarnaast maakt Tonny Plas BV op haar website en de websites die zij aanbiedt gebruik van Google Analytics cookies.
Tonny Plas heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om uw privacy te beschermen heeft Tonny Plas het laatste octet van het IP-adres dat zij naar Google stuurt gemaskeerd. Omdat de vergaarde informatie uitsluitend word gebruikt voor analyse door Tonny Plas, is ‘gegevens delen’ met Google en derde partijen voor welk doel dan ook, buiten de hiervoor bedoelde analytics, uitgezet en derhalve expliciet niet toegestaan. Tonny Plas BV maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Voor deze cookies is niet nodig om toestemming te vragen, wel dient U als gebruiker hierover geïnformeerd te worden.

3. Doeleinden
Tonny Plas BV verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om te communiceren en voor de financiële administratie.

4. Beveiliging
Tonny Plas BV draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van Tonny Plas BV die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens.

5. Verstrekking aan derden
Tonny Plas BV verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tonny Plas BV kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van u laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Tonny Plas BV onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement in acht nemen.

6. Rechten gebruiker
U heeft in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zover redelijkerwijs mogelijk het recht tot inzage, dataportabiliteit (overdracht), verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens.
Verzoeken kunnen worden gezonden aan mail[at]tonnyplas.nl